RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TCF HUB Centrum Sportu i Integracji, aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest TCF HUB Centrum Sportu i Integracji.

Kontakt w sprawie zbierania i przetwarzania danych: karol@tcfhub.pl, www.tcfhub.pl, tel 607 265 850.

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wymagane dane są niezbędne: do zawieranych umów, przygotowania imprez, do prowadzenia turniejów: imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne jak adresu e-mail, numeru telefonu, służyć będzie celom związanym z bezpośrednim kontaktem w sprawie związanej z prowadzeniem turniejów.

Dane przetwarzane będą w formie tradycyjnej – papierowej i elektronicznej.

Dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z prowadzenia turniejów oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym określonych w przepisach prawa do dochodzenia roszczeń.

Dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • zmiany danych osobowych 
  • usunięcia danych osobowych 
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
  • wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego 
  • przenoszenia danych osobowych
  • cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie.

TCF HUB Centrum Sportu i Integracji gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, aktualizacji.

TCF HUB Centrum Sportu i Integracji gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo ich usunięcia.

Jednocześnie informujemy, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

 Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych prześlij wniosek o usunięcie danych na adres: karol@tcfhub.pl, TCF HUB Centrum Sportu i Integracji, aleja 29 Listopada 94, 31-406 Kraków.

Wzór wniosku:

Z dniem ……………………… 20…… roku wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

które przetwarzane są na podstawie Informacji RODO z dnia 22.05.2018r. 

przez TCF HUB Centrum Sportu i Integracji.

 

Imię nazwisko lub pełna nazwa firmy lub NIP

 

………………………………………………………………………

 

Wycofanie zgody jest dokonane w sposób prawidłowy przez podanie imienia i nazwiska, pełnej nazwy firmy lub NIP Firmy w celu prawidłowej identyfikacji.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.