Regulamin

Zasady i postanowienia obowiązujące w TCF HUB Centrum Sportu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został podany do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie go na ogólnodostępnej stronie internetowej klubu TCF HUB Centrum Sportu i Integracji, pod adresem www.tcfhub.pl
 2. Przebywanie w Klubie oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wstęp do Klubu jest bezpłatny. Przebywać w Lokalu mogą wszystkie Osoby, które wcześniej nie otrzymały zakazu wstępu wydanego przez Właściciela Klubu TCF HUB.

§2 Zasady bezpieczeństwa

 1. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób lub mogą uszkodzić wyposażenie lokalu, stoły bilardowe, etc. znajdujące się w Klubie.
 2. Osobom przebywającym w Klubie zabrania się:
  a) wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz jedzenia;
  b) wnoszenia środków odurzających i psychotropowych;
  c) wnoszenia niebezpiecznych narzędzi;
  d) wprowadzania zwierząt bez zgody Właściciela Klubu TCF HUB;
  e) zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem Klubu;
  f) wykonywania zdjęć lub nagrywania materiału video bez wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem lub Obsługą Lokalu.
 3. Każda Osoba przebywająca w klubie jest zobowiązany do przestrzegania zasad kultury osobistej, zachowania nie zagrażającemu bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich. W sytuacjach szczególnego zagrożenia Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane podporządkować się poleceniom Obsługi lub służb porządkowych.
 4. Z Klubu wyproszone mogą zostać Osoby:
  a) naruszające zasady niniejszego regulaminu;
  b) naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne;
  c) znajdujące się pod wpływem środków odurzający;
  d) nietrzeźwe z znacznym stopniu;
  e) zagrażające bezpieczeństwu innym osób.
 5. Zabrania się stawiania na stołach bilardowych butelek i szklanek oraz przedmiotów mogące zniszczyć sukno.

§3 Godziny otwarcia klubu, rezerwacja stolików

 1. Klub czynny jest codziennie w godzinach Wtorek – Piątek  16:00 do 24:00.
 2. Wszelkich rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 516 171 496 lub bezpośrednio w Klubie.
 3. Rezerwacja jest bezpłatna.
 4. Rezerwacja jest ważna 30 minut. Jeśli po 30 minutach nikt nie zgłosi się po odbiór, rezerwacji przepada na rzecz innych klientów.

§4 Menu, promocje

 1. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe są sprzedawane jedynie osobom, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Jeśli Obsługa ma wątpliwości dotyczące wieku osoby zamawiającej alkohol, ma prawo zażądać od niej przedstawienia dokumentu tożsamości zawierającego datę urodzenia.
 3. Ceny podane w klubowym na stronie www.tcfhub.pl stanowią cenę podstawową, która może ulegać czasowym korektom:
  a) w przypadku produktów sezonowych
  b) zmian cen hurtowych
  c) zmian w przepisach podatkowych
  d) organizowanym promocjom i innym okolicznościom mającym wpływ na cenę lub koszty.
 4. Wszelkie promocje cenowe w Klubie nie sumują się ze sobą.
 5. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

§5 Zdjęcia i rejestracja video wydarzeń w klubie

 1.  Klub zatrudnia fotografów i operatorów kamery do rejestracji wybranych wydarzeń.
 2. Przebywanie w Klubie podczas wydarzeń jest tożsame z wyrażeniem zgody na bycie fotografowanym i nagrywanym.
 3. Materiał zdjęciowy i filmowy zarejestrowany podczas wydarzeń w Klubie TCF UHB, będzie wykorzystywany do celów promocyjnych Klubu i w pierwszej kolejności publikowany na stronach: www.tcfhub.pl oraz www.facebook.com/tcfhub. Aby uzyskać informacje na temat wszystkich miejsc publikacji wybranego materiału, proszę kierować zapytania na adres karol@tcfgroup.eu

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

 1. Właściciel i Obsługa Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione przez gości w Lokalu.
 2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.
 3. Za zniszczenia wyposażenia Klubu, osoby które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Właściciel Klubu TCF HUB.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na Osobie w Klubie oraz na terenie przyległym do Klubu.
 3. Skargi i wnioski będą rozpatrywane jedynie, po przedłożeniu ich w formie pisemnej.
 4. Klub zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez uprzedzenia.